Dziś pracujemy w godzinach 8:00 - 16:00 +48 784 450 798 biuro@roco-fashion.pl Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 1000 PLN netto

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin dotyczy jedynie osób fizycznych lub prawnych, które są przedsiębiorcami.

Regulamin w wersji 3.0 obowiązuje od dnia 08.03.2023

Z wcześniejszą wersją Regulaminu 2.0 możesz zapoznać się tutaj

Z wcześniejszą wersją Regulaminu 1.0 możesz zapoznać się tutaj

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem internetowym: www.roco-fashion.pl (dalej: Sklep Internetowy) oraz jego rozwinięciami.

1.2 Właścicielem Sklepu Internetowego jest Mariusz Ciemcioch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ROCO” MARIUSZ CIEMCIOCH z siedzibą w Ksawerowie (95-054) przy ulicy Zachodniej 54a, NIP: 7311087751, REGON: 472069820, BDO: 000195755 (dalej: Sprzedawca/Właściciel), adres mailowy: biuro@roco-fashion.pl

1.3 Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie przedsiębiorca, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadzącą działalność́ gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzącą we własnym imieniu działalność́ gospodarczą lub zawodową (dalej: Klient). Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z Właścicielem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością̨ gospodarczą lub zawodową oraz do umów zawieranych z osobami fizycznymi, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

1.4 Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu np. utworzenia Konta Klienta, a przede wszystkim w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.5 Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF.

1.6 Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

1.7 DEFINICJE Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 • a. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w szczególności na temat Produktów, działalności Sklepu Internetowego, Regulaminu oraz aktualnych Akcji Promocyjnych, w dni robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail.
 • b. CENA – określona w złotych polskich lub innej walucie kwota wynagrodzenia netto (do której należy doliczyć należność VAT w wysokości aktualnej na moment złożenia Zamówienia) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • c. KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczona indywidualną nazwą, którym jest adres mailowy (Login) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na składanie Zamówień oraz korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 • d. KOSZYK – usługa udostępniana zalogowanemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), przesłania Klientowi wiadomości o produktach pozostających w Koszyku lub nieudanej transakcji (mail transakcyjny). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • e. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.
 • f. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.
 • g. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
 • h. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 • i. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • j. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
 • k. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn może zastrzec zawarcie wyłącznie jednej Umowy dla kilku Produktów z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami – np. Zestawu Promocyjnego, według treści Regulaminu Akcji Promocyjnej.
 • l. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 • m. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne).
 • n. PARTNER DROPSHIPPINGOWY – Klient, który na podstawie złożonego wniosku, i po uzyskaniu akceptacji Sprzedawcy posiada uprawnienia do korzystania z funkcjonalności Sklepu na odmiennych warunkach od pozostałych Klientów w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

2. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

2.1 Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:

 • a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 • b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej.

2.3 Sprzedawca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Sklepu Internetowego i świadczonych Usług. Jednakże Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.

2.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym.

3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

3.1 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

 • a. Konto Klienta, w przypadku jego rejestracji;
 • b. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży;
 • c. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 • d. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu, w tym treści o charakterze marketingowym.

3.2 Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
 • b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
 • c. umożliwienie zmiany danych Klienta w Koncie;
 • d. przesyłanie wiadomości przypominającej o produktach znajdujących się w Koszyku Klienta.

3.3 Klient, który posiada status Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta nie może posiadać Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.4 Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

 • a. Wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wskazanie adresu mailowego, danych adresowych, hasła oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;
 • b. Weryfikacji zgłoszenia przez Właściciela, polegającej na automatycznej lub ręcznej aktywacji Konta Klienta, która nastąpi po zweryfikowaniu podanych danych oraz przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej w bazach CEIDG lub KRS przez pracownika Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezarejestrowania Konta Klienta bez wskazywania powodów.
 • c. Jeśli w wyniku weryfikacji, o której mowa w literze b Właściciel aktywuje Konto Klienta to BOK prześlę Klientowi wiadomość mailową informującym o skutecznym założeniu Konta Klienta.

3.5 Założenie Konta klienta możliwe jest również za pośrednictwem linku dostarczonego przez BOK Sklepu bezpośrednio na skrzynkę mailową Klienta. Dotyczy to jedynie tych Klientów, którzy wcześniej rozpoczęli współpracę ze Sprzedawcą i wyrazili na to stosowną zgodę.

3.6 Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. Założenie Konta jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

3.7 Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w postaci Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

 • a. Klient posiada zaległości względem Sprzedawcy z tytułu nieopłacenia jakiejkolwiek faktury VAT i pomimo otrzymania wezwania do zapłaty nadal nie uregulował kwot wskazanych w wezwaniu do zapłaty
 • b. Klient nie korzysta z Konta Klienta przez okres dłuższy niż 06 miesięcy,
 • c. Klient narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • d. Klient zmienił przedmiot działalności swojej firmy, co skutkuje nabyciem statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przez Klienta.

3.8 Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 3.7 może być złożone w dowolnej formie.

3.9 Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

3.10 Klient chcąc skorzystać z Koszyka musi się zalogować do Konta Klienta.

3.11 Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

3.12 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 • b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
 • c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;
 • d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • e. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 • f. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
 • g. terminowego odbioru Produktów;
 • h. weryfikacji przy przewoźniku (kurierze), że towar został dostarczony w całości, bez usterek. W przypadku zniszczenia towaru przez przewoźnika, należy spisać protokół szkody oraz poinformować o tym Sprzedawcę;
 • i. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 • j. niepodejmowania działań takich jak:
 • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
 • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów;

3.13 Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez podania powodu. Wypowiedzenie winno nastąpić poprzez skierowanie wiadomości mailowej na adres drugiej strony umowy o świadczenie usług elektronicznych. Okres wypowiedzenia wynosi 07 dni

3.14 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać mailowo lub na adres Sprzedawcy.

3.15 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych podmiotu, na który został nabyty towar oraz dane składającego reklamację (4) numer zamówienia – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.16 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1 Umowa Sprzedaży może zostać zawarta jedynie z Klientem posiadającym Konto Klienta

4.2 Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.

4.3 W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

4.4 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia

4.5 Minimalna wartość Zamówienia wynosi 500 zł netto

4.6 Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

 • a. Klient loguje się do swojego Konta Klienta;
 • b. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.
 • c. Klient potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. Sprzedawca może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.
 • d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny wraz z podatkami i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
 • e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę).
 • f. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego zamówienie Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
 • g. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

4.7 Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.

4.8 Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

 • a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
 • b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia,
 • c. informacją, o nieodebraniu przesyłki,
 • d. informacją o nieuiszczeniu Ceny.

4.9 Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

4.10 W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

 • a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
 • b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.11 W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

4.12 Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

4.13 Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.14 Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży do momentu uiszczenia za ten produkt całkowitej Ceny zawierającej wszelkie podatki. Oznacza to, że Sprzedawca jest właścicielem Produktu do chwili pełnego zapłacenia należności za Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz innych należności wynikających z Umowy sprzedaży.

5. Sposoby i terminy płatności za produkty

5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży, w szczególności płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych, płatności odroczone za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych takich jak np. PayPal zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.

5.2 Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

5.3 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów

5.4 W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności i porzuconym koszyku, w tym wysyłając wiadomość e-mail (mail transakcyjny).

5.5 Ceny sprzedaży przedstawione w walucie obcej mogą w ramach potrzeb zostać przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień wystawienie faktury.

5.6 Do faktury doliczany będzie koszt dostawy Produktów na zasadach określonych w Zamówieniu.

5.7 Do cen Produktów doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.8 Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Klienta.

5.9 Termin płatności uważa się̨ za zachowany z chwilą uznania rachunku Sprzedawcy kwotą należności wskazaną na fakturze najpóźniej w dniu jego upływu.

5.10 Właściciel jest uprawniony do wstrzymania realizacji jakiegokolwiek Zamówienia w przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości w płatnościach przez Klienta względem Sprzedawcy do czasu uregulowania wszelkich zaległości w płatnościach przez Klienta. W takim przypadku Właściciel nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie Umowy, a Klient zrzeka się̨ wszelkich roszczeń́ z tego tytułu.

6. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

6.1 Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej wybranej przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

6.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w Sklepie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3 Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

6.4 Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę (do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

6.5 Dostawa jest realizowana do Polski, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Litwy, Łotwy, Holandii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji.

7. Prawa własności intelektualnej

7.1 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć, i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

7.2 Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

7.3 Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.4 Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Zasady ochrony danych osobowych określa dokument Polityka Prywatności

8.2 Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument Polityka Cookies

9. Realizacja umów sprzedaży i odpowiedzialność

9.1 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.2 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje wyłączona.

9.3 Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

9.4 W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9.5 Klient jest zobowiązany odebrać́ Produkt/y, w terminie i miejscu wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.

9.6 W przypadku, gdy dostarczony Klientowi Produkt, nie odpowiada specyfikacji Zamówienia, bądź́ zamówienie nie zostało w ogóle złożone albo złożone przez nieuprawnioną osobę, Klient zobowiązany jest odesłać́ Produkt/y do Właściciela w następnym dniu roboczym. Koszty dostawy ponoszone będą̨ przez Klienta.

9.7 Klient ponosi pełną odpowiedzialność́ za sprawdzenie zgodności dostarczonych Produktów z dołączoną fakturą i Zamówieniem w momencie odbioru Produktów

9.8 Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń́ z tytułu braków, uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności faktury VAT z Zamówieniem jest sporządzenie w momencie dostawy, protokołu z udziałem pracownika firmy kurierskiej lub odmowa przyjęcia dostawy oraz bezzwłoczne powiadomienie Dostawcy poprzez kontakt z BOK.

9.9 Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić́ reklamacji w zakresie roszczeń́ zgłoszonych po odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej lub innego przewoźnika.

9.10 Brak odbioru Produktów w wyznaczonym terminie, uprawniał będzie Sprzedawcę do naliczenia kary umownej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdy dzień́ opóźnienia w odbiorze, z tytułu kosztów magazynowania, przy czym Właściciel ma prawo dochodzić́ odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody.

9.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień́ spowodowanych działaniem bądź́ zaniechaniem przewoźnika lub firmy kurierskiej.

10. Partner dropshippingowy

10.1 Postanowienia niniejszego punktu dotyczą jedynie tych Klientów, którzy na podstawie odrębnej zgody Sprzedawcy otrzymali dostęp do Konta Klienta w formule Partnera Dropshippingowego.

10.2 Klient, który chce uzyskać status Partnera Dropshipingowego musi założyć podstawowe Konto Klienta w sposób określony w Regulaminie oraz powinien złożyć wniosek o uzyskanie statusu Partnera Dropshippinowego.

10.3 Sprzedawca może nie uwzględnić wniosku Klienta bez wskazywania powodów.

10.4 Klient który uzyskał status Partnera Dropshipingowego nie posiada obowiązku składania Zamówienia w wysokości minimalnej 500 zł netto.

10.5 Klient otrzymuje status Partnera Dropshippingowego na czas nieokreślony.

10.6 Sprzedawca może w każdym czasie bez wskazywania powodów rozwiązać z Klientem umowę o prowadzenie Konta Klienta w formule partnera Dropshippingowego.

10.7 Obowiązkiem Partnera Dropshippingowego jest złożenie Zamówień najpóźniej w trzecim miesiącu i każdym kolejnym po udzieleniu Klientowi statusu Partnera Dropshippingowego w liczbie przynajmniej 20 zamówień na miesiąc pod rygorem utraty statusu Partnera Dropsippingowego.

10.8 Partnera Dropshippingowy korzysta z preferencyjnych warunków dostawy Produktu do klienta Partnera Dropshippingowego. Partner Dropshippingowy ma możliwość:

 • a. Samodzielnego wygenerowania i przesłania listu przewozowego na adres mailowy Sprzedawcy, co wiązać się będzie z obowiązkiem nadania przesyłki przez Sprzedawcę zgodnie z wygenerowanym przez Partnera Dropshippingowego listem przewozowym za dodatkową opłatą w wysokości każdorazowo wskazanej przez Sprzedawcę;
 • b. Wskazania w komentarzu do Zamówienia adresu klienta Partnera Dropshippingowego, co wiązać się będzie z obowiązkiem nadania przesyłki przez Sprzedawcę na adres wskazany w komentarzu za dodatkową opłatą w wysokości każdorazowo wskazanej przez Sprzedawcę;
 • c. Zlecenia nadania przesyłki zawierającej Zamówienie na adres firmy klienta Partnera Dropshippingowego.

10.9 W sprawach nieuregulowanych niniejszym punktem Regulaminu zastosowanie znajdą pozostałe postanowienia Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Regulamin w wersji 3.0. wchodzi w życie z dniem 08.03.2023 r.

11.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.3 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

11.4 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.5 Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.